Certifikace

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetního a evidenčního systému EKONOM

Příjemce:
společnost ELISOFT, s.r.o. se sídlem ve Zlíně – Kostelci, Žitná 626
IČ: 255 19 590
Předmět:
EKONOM – účetní a evidenční systém
verze 2013/01

Audit ekonomického systému EKONOMProvedl jsem ověření účetního a evidenčního systému EKONOM ke dni 4.3. 2013

Za vývoj, aktualizaci, údržbu a soulad účetního a evidenčního systému EKONOM s platnými českými předpisy odpovídá statutární orgán Příjemce.

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní a evidenční systém EKONOM neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

VÝROK AUDITORA

"Podle mého názoru systém zpracování vstupních dat a výstupů účetního a evidenčního systému EKONOM, verze 2013/01 je v souladu s platnými českými účetními a daňovými předpisy.

Při správném nastavení veškerých vstupních dat a volitelných parametrů pro vedení účetnictví vytváří účetní a evidenční systém EKONOM ve všech významných ohledech předpoklady pro věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření účetních jednotek.

Při správném nastavení veškerých vstupních dat a volitelných parametrů pro vedení daňové evidence vytváří účetní a evidenční systém EKONOM ve všech významných ohledech předpoklady pro řádnou evidenci peněžních příjmů a výdajů, majetku a závazků jednotek vedoucích daňovou evidenci."

 

Ve Zlíně dne 4. března 2013

Ověření provedl auditor
Ing. Lumír Volný,
Sazovice 221,  763 01  Mysločovice,
Oprávnění číslo 1411.

Najdete nás na Facebooku Fakturace zdarma