Blog

Režim jediného správního místa (one stop shop, zkratka OSS) v programu Ekonom

Aktuality

Režim jediného správního místa (one stop shop, zkratka OSS) v programu Ekonom

Od 1.7.2021 vstupuje v platnost novela, která rozšiřuje působnost MOSS (MINI ONE STOP SHOP) na tak zvaný OSS (ONE STOP SHOP).
Jedná se o prodej zboží  (přes e-shopy, objednávkové systémy apod.) a služeb koncovým spotřebitelům (neplátcům DPH) z EU, kdy byl překročen limit 10 tisíc EUR pro EU za rok.
(podrobnosti viz. např. https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/zakladni-informace-oss)

V souvislosti s OSS dochází ke změně zaúčtování částky základu DPH OSS v tuzemském formuláři DPH a to na řádek 24 (zasílání zboží do jiného členského státu) na místo původního zaúčtování na řádek 26.
Bude rovněž k dispozici nový vzor formuláře DPH.

Došlo navíc ke změně účtu, na který se daň OSS platí (EUR):
IBAN: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT) banky: CNBACZPP
Do zprávy pro příjemce zadejte: CZ/DIČ/3Q.2021

Dosud jsme měli v programu EKONOM zpracovanou pouze účetní (zrychlenou) variantu zadávání MOSS údajů s rozpočtem do položek a výkaz MOSS XML.
Tento způsob zadávání využili zejména účetní, kteří nepořizovali prvotní doklady, ale tyto doklady pořízené v jiném systému (například v e-shopu) zadávali ručně do systému.

Od 1.7. jsme našim uživatelům připravili novou možnost evidence podkladů pro OSS , zadávání prvotních dokladů v jednotné agendě v sazbách DPH země určení.
Tuto funkci uvítají uživatelé, kteří využívají náš systém standardně pro zadávání a distribuci dokladů splňujících náležitosti OSS včetně účtování, výkazů, XML OSS  a vazeb na další evidence (sklady, objednávky).
Níže jsou popsány obě  varianty zadávání včetně návodu jak správně systém nastavit a používat.
(Pro generování OSS/MOSS potřebujete modul „Fakturace PLUS“ a pro automatické generování XML OSS „účetnictví PLUS“).

1. OSS – standardní uživatelská varianta zadávání
(rozšířená/nová varianta) zadávání prvotních dokladů v centrální agendě v sazbách země určení včetně účtování a tisku faktur pro odběratele, spárování s platbou a generování finálního XML výkazu OSS (hodnoty OSS se generují na základě zadaných položek faktur).

1. V parametrech faktur vystavených zaškrtneme parametr MOSS/OSS (platí i pro další varianty OSS).

2. Přidáme fakturu a vyplníme členění DPH „UZP_OSS“ a kód státu spotřeby (OSS).
Jelikož se jedná o koncového odběratele v zahraničí, nesmí být vyplněno pole DIČ .
V případě plátců DPH (DIČ) v zahraničí se postupuje klasickým způsobem vystavování vesměs faktur s osvobozeným plněním.

Sazby DPH se na záhlaví nastaví automaticky dle platných sazeb kódu státu cílové spotřeby.

3. Posledním krokem přípravy dokladu je zadání kurzu a cizí měny.

4. Poté přejdeme na položky, které zadáváme běžným způsobem (jako v případě klasické faktury v CM).
Můžeme je generovat z objednávek, skladů, katalogu nebo zadávat obecně tj. bez vazby na tyto evidence.
V případě potřeby hromadné změny DPH (má-li stát spotřeby jiné sazby než je uvedeno např. v katalogu) použijeme tlačítko Ostatní/Hromadná změna sazby DPH.
Po návratu z položek proběhne automaticky výpočet cen včetně CM a vygenerování podkladů OSS.
Systém sám podle vlastností předkontací zajistí správné zaúčtování i příslušnost k výkazu DPH a samozřejmě již zmíněné podklady pro OSS (tlačítko s vyplněnými údaji bude označeno „OSS +“).


Takto zadaný doklad je připraven na další zpracování včetně finální sumarizaci pro účely generování XML OSS.
Zaúčtování (dle uživatelského oprávnění) se odehrává na základě rozšířených údajů v předkontaci.

Pro účely tisku použijeme některou z nabízených klasických sestav – dle uživatelské respektive interní potřeby např. „Faktura v cizí měně barevná nebo s rozpisem DPH“.

2. OSS – účetní varianta zadávání
(aktualizovaná původní varianta) „zrychlené“ zadávání účetní interpretace dokladů.
Faktura vystavená mimo EKONOM se zaznamená pro účely zaúčtování, spárování s platbou a generování finálního XML výkazu OSS. (Položky se nezadávají, ale jsou speciálně generovány dle zadaných OSS údajů)

Tato varianta se používá například v případě, že účetní zaznamenávají prvotní doklady vystavené uživatelem v jiném systému, na e-shopu atd., aby je bylo možné zaúčtovat a spárovat doklad s platbou.
Postup je zde opačný, než v prvním případě.
Zde se zadávají údaje OSS a na základě těch se generují položky faktur (ty slouží k zaúčtování a s původními položkami se shodují pouze hodnotově
Tato účetní forma faktury se nepoužívá k zasílání koncovému odběrateli.
Pro pořizování dokladů je i zde nutné zaškrtnout parametr MOSS/OSS.

1. Nejprve se přednastaví (jednorázově) účty (kontace) pro automaticky generované položky.

viz obr: oss-var2_1.jpg

2. Poté zadáme údaje na záhlaví faktury (především: členění DPH „UZP_OSTV“, OSS stát spotřeby, měnu – kurz EUR).
Po stisknutí tlačítka OSS vyplníme zbývající nezadané údaje (sazba typ a základ daně v EUR).

3. Po uložení OSS se automaticky vygenerují položky (s nastavenou kontací) .
Tyto položky se nedoporučuje kombinovat s jinými dříve nebo ručně zadanými položkami. (tj. doporučujeme akceptovat nabídku, zda při opravě /zadání OSS původní položky vymazat).

4. Při uložení dokladu (dle uživatelského oprávnění) proběhne zaúčtování položek dle zvolené kontace.

 

Stejně jako v prvním případě bude takový doklad zahrnut do výkazu (resp. XML exportu) pro OSS včetně potřebných výpočtu a kumulací na jedno kliknutí (v evidenci Výkaz DPH).

Výhody této varianty: rychlé pořízení bez nutnosti ručního zadávání položek (ty jsou generovány automaticky pro účely zaúčtování dle přednastavené kontace).
Nevýhody této varianty: Položky mají pouze redukovanou hodnotovou shodu postačující k účetnímu zpracování, ale postrádají zdrojovou (obsahovou) formu a automatickou vazbu na sklad/objednávky.

3. OSS – varianta hromadných přenosů dokladů z jiného systému nebo vedlejší agendy EKONOM

Lze použít volbu přenosu XML (přímo do seznamu faktur), import dat z vedlejší agendy nebo import ze souboru „zaloha.zip“ (data musí být ve formátu EKONOM).
Taktéž je možné použít volbu ve fakturách Ostatní/Ostatní/Agenda OSS – import faktur z oddělené evidence.

Import faktur z oddělené evidence má svá specifika.
Stávající import faktur z oddělené evidence „Ostatní/Ostatní/Agenda OSS“ – import faktur z oddělené evidence dokáže z údajů záhlaví vygenerovat položky pro zaúčtování (varianta 2.OSS).

viz obr: oss-var3_1.jpg

Není vyloučeno, že se vyskytne i jiný požadavek na hromadný přenos.
Pak je potřeba, aby Vaše IT oddělení zajistilo odpovídající formát importu (např. XML dle struktury EKONOM), který import umožní (můžeme poslat podkladové materiály).
V případě volných kapacit mohou pro Vás automatické přenosy z externích evidencí zakázkově zpracovat (případně se na nich metodicky podílet) i naši programátoři.

4. OSS – finální export XML OSS výkazu.
Tato funkce je nyní aktualizována dle nových struktur MFČR a bude včas k dispozici.
Nový formát výkazu se bude pro MFČR poprvé generovat v říjnu 2021 a bude pro něj zpracována obdobná metodika jako je tato. (objeví se taktéž v novinkách).
Najdete ho na stejném místě jako je stávající sestava MOSS (tj. Výkaz DPH/Tisk One Stop Shop – EU režim).

RESUMÉ:
1. V centrální evidenci lze kombinovat všechny uvedené metody pořizování dokladů OSS.
2. V blízké době bude do systému doplněna kontrolní sestava MOSS faktur a sestava disproporcí.